Rootmanual:Keycloak

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Keycloak är en identity manager skriven i Java och som utvecklas av Redhat. Den är byggd ovanpå applikationsservern WildFly (tidigare JBoss), och en relevant feature för Lysator är att den kan tillhandahålla SSO via t.ex. openid connect och kan federera med ldap. Detta innebär att när du loggar in på t.ex. datorhandboken så gör du det via keycloak, som autentiserar dig mot ldap och eventuellt också tilldelar dig roller utifrån de grupptillhörigheter som du har i ldap (t.ex. så kan man sätta upp att medlemmar i gruppen lysroot får en roll "root" i sin claim, vilket i sin tur kan användas för auktorisering i den webapp du loggar in på).

Installationen har i princip följt den dokumentation som finns tillgänglig (ex. https://www.keycloak.org/docs/latest/server_installation )


Lite blandade anteckningar från uppsättningen av keycloak

TLS-konf keycloak

Taget från https://www.keycloak.org/docs/latest/server_installation/#_network

keytool -genkey -alias localhost -keyalg RSA -keystore keycloak.jks -validity 10950

lägg filen i /opt/keycloak/standalone/configuration/

Se till att standalone-servern är igång, starta sedan jboss-cli (bin/jboss-cli)

$ connect
$ /core-service=management/security-realm=UndertowRealm:add()
$ /core-service=management/security-realm=UndertowRealm/server-identity=ssl:add(keystore-path=keycloak.jks, keystore-relative-to=jboss.server.config.dir, keystore-password=¤NÅGOTLÄMPLIGT¤)

Kolla att standalone/configuration/standalone.xml innehåller typ

<security-realm name="UndertowRealm">
  <server-identities>
    <ssl>
      <keystore path="keycloak.jks" relative-to="jboss.server.config.dir" keystore-password="¤NÅGOTLÄMPLIGT¤" />
    </ssl>
  </server-identities>
</security-realm>

Se till att https-listenern har undertowrealmen, typ

<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:12.0">
  <buffer-cache name="default"/>
  <server name="default-server">
   <https-listener name="https" socket-binding="https" security-realm="UndertowRealm"/>
  ...
</subsystem>

För utgående anslutningar kan man vilja lägga till följande spi bland de andra

<spi name="connectionsHttpClient">
  <provider name="default" enabled="true">
    <properties>
      <property name="connection-pool-size" value="256"/>
    </properties>
  </provider>
</spi>


Reverse proxy

Framför java-applikationsservern sitter en reverse proxy (Apache httpd). Kör man SELinux och vill att apache ska kunna ansluta via nätverk kan man behöva tillåta det genom

setsebool -P httpd_can_network_connect on 

I övrigt bör det gå bra att låta letsencrypts certbot sätta upp cert och så vidare och att man konfar en location i stil med

    <Location / >
    ProxyPass https://localhost:8443/
    ProxyPassReverse http://localhost:8443/
    </Location>

Se till att brandväggen är öppen (men öppna inte 8443)

 firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
 firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
 firewall-cmd --reload

Systemd

Fil /etc/systemd/system/keycloak.service med innehåll typ:

[Unit]
Description=Keycloak
After=network.target

[Service]
Type=idle
ExecStart=/opt/keycloak/bin/standalone.sh -b=0.0.0.0 -c standalone.xml
TimeoutStartSec=600
TimeoutStopSec=600
User=svc-keycloak
Group=svc-keycloak

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kör man SELinux och vill att startupskriptet ska kunna köras av systemd behöver det ha bin_t-flagga

chcon -t bin_t /opt/keycloak/bin/standalone.sh

Därefter bör det gå att köra efter

systemctl daemon-reload
systemctl enable keycloak
systemctl start keycloak

Inloggning mot ldap slutar fungera

Loggar för applikationsservern bör finnas under data/log i installationskatalogen (/opt/keycloak/[standalone]). Mer info om loggning finns på https://www.keycloak.org/server/logging (man kan t.ex. få mer pratiga loggningar till konsollen för felsökning)

Detta har tidigare berott på att ingen separat keystore för keycloak var uppsatt, så den använde den som JDK:n tillhandahåller. Vid en uppdatering av JDK-version följer givetvis inte den manuellt inlagda cert med, och man behövde lägga till dem igen enligt nedan:

openssl x509 -in <(openssl s_client -connect trocca.ad.lysator.liu.se:636 -prexit 2>/dev/null) -out ~/example.crt
keytool -importcert -file ~/example.crt -alias example -keystore /etc/java/java-11-openjdk/java-11-openjdk-11.0.14.0.9-2.el8_5.x86_64/lib/security/cacerts -storepass changeit

Sista raden behöver uppdateras till senaste version där "cacerts" ligger. Därefter omstart av keycloak-tjänsten.

Nu har det istället lösts genom att konfigurera en truststore åt keycloak där man kan lägga till ldap-serverns certifikat, enligt nedan:

Lägg till i standalone.xml

      <spi name="truststore">
       <provider name="file" enabled="true">
        <properties>
         <property name="file" value="/opt/keycloak/truststore.jks" />
         <property name="password" value="¤NÅGOTLÄMPLIGT¤" />
         <property name="hostname-verification-policy" value="WILDCARD"/>
         <property name="disabled" value="false"/>
        </properties>
       </provider>

keytool -genkey -alias localhost -keyalg RSA -keystore /opt/keycloak/truststore.jks -validity 3650 # Skapar keystoren. Sätt lösenord till ¤NÅGOTLÄMPLIGT¤
openssl x509 -in <(openssl s_client -connect trocca.ad.lysator.liu.se:636 -prexit 2>/dev/null) -out ~/example.crt 
keytool -importcert -file ~/example.crt -alias trocca -keystore /opt/keycloak/truststore.jks -storepass ¤NÅGOTLÄMPLIGT¤

TODO

Beskriva:

 • Uppsättning av realm med federering mot ldap
 • Roles claim